Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki

Konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach ogłasza konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 15 lat z terenu Gminy Koluszki.

Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie i przesłanie samodzielnie wykonanego utworu muzycznego dla mamy.

Nagranie należy wysłać wraz z formularzem konkursowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku na adres e-mail: mokkoluszki@interia.pl do dnia 22.05.2020 r. (piątek).

Nagrania ocenianie będą przez jury powołane przez Organizatora.

O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, z którego będzie wysłane nagranie.

Nagrodzone wykonania zamieszone zostaną na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 26 maja 2020 r.

Regulamin konkursu „Dla Ciebie Mamo":

I. Przepisy ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, przy ul. 3 Maja 2 zwany dalej Organizatorem konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika zapisów regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania określonych w nim zasad.

II Terminy i miejsce:

Od 12 do 22 maja 2020 r. należy przesyłać samodzielnie wykonany utwór muzyczny wraz z formularzem konkursowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku na adres e-mail: mokkoluszki@interia.pl.

Wyłonienie laureatów nastąpi 25 maja 2020 r.

Nagrodzone wykonania zamieszone zostaną na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 26 maja 2020 r.

III Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 15 lat z terenu Gminy Koluszki, które zostaną podzielone na następujące kategorie wiekowe:

  • I kategoria - szkoły podstawowe klasy I – III
  • II kategoria - szkoły podstawowe klasy IV - VIII

Uczestnik konkursu może wysłać jedendowolny utwór dedykowany mamie. Konkurs skierowany jest wyłącznie do solistów.

IV Cele konkursu:

  • popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
  • rozbudzanie i rozwijanie kreatywności oraz aktywności muzycznej,
  • kształtowanie u uczestników umiejętności wystąpień oraz radości z prezentowania swojego talentu.

V Ocena występu:

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:

  • warunki głosowe,
  • dobór repertuaru,
  • interpretację,
  • ogólny wyraz artystyczny.

VI Nagrody:

Organizator nagrodzi 3 osoby w każdej z kategorii.

O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez email, z którego będzie wysłane nagranie.

Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość opublikowania danych osób, które otrzymały dyplomy i nagrody w ramach dokumentowania konkursu.

VII. Wykorzystanie utworów muzycznych:

Przesłanie do Organizatora samodzielnie wykonanego utworu muzycznego dla mamy jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jego wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych oraz opublikowanie imienia autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie przesłanego materiału w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone nagranie wideo lub brak możliwości jego odtworzenia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach,
ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer: (44) 714-58-80 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mokkoluszki@interia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest: Robert Radko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie mailowej pod adresem: iod@koluszki.pl. Administrator przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres trwania konkursu a po jego ustaniu przez okres 72 miesięcy lub do wycofania zgody.

Zgodnie z przepisami RODO1, względem danych osobowych Pani/Pana dziecka, które będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa).

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1).

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "Dla Ciebie Mamo" + formularz konkursowy