Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koluszki uczciły 1050 rocznicę chrztu Polski

W dniach 25-26 czerwca odbyły się™ w Koluszkach, zorganizowane wspó‚lnie przez dekanat koluszkowski i Gminę™ Koluszki, obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Patronat nad tymi uroczystoś›ciami obję™li: dziekan dekanatu koluszkowskiego, ks. proboszcz Krzysztof Nowak, przewodniczą…ca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak oraz burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Fakt wspó‚lnych obchodó‚w, zorganizowanych na szczeblu parafii i gminy nie umkną…ł uwadze ks. biskupa Adama Lepy, któ‚ry przewodniczył uroczystej mszy ś›w., sprawowanej w niedzielne południe. Jego zdaniem, jest to pierwszy taki przypadek i godny pochwały.
Pierwsza czꙶ›ę‡ uroczystoś›ci rocznicowych odbyła się™ 25 czerwca w Miejskim Oś›rodku Kultury. W swoim wystą…pieniu burmistrz zwró‚cił uwagę™ na dwa aspekty przeżywania tej rocznicy. Komentatorzy rozpatrują… 1050-lecie Chrztu Polski od strony politycznej a także koś›cielnej. Natomiast Waldemar Chałat zauważył, że poza tymi dwiema warstwami istnieje najważniejsza: osobista relacja człowieka ochrzczonego z Bogiem. Zaró‚wno skutki polityczne czy koś›cielno-religijne Chrztu Polski wypływają… z tej pierwszej przesłanki, jaką… jest nasza osobista postawa wobec chrztu- zdawał się™ zauważyć‡ burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat. Po jego przemó‚wieniu, obecni na sali wysłuchali okolicznoś›ciowego wykładu jaki wygłosił historyk Koś›cioła, ks. prof. Waldemar Gliński. W swoim wystą…pieniu dokonał analizy głó‚wnych i najstarszych źró‚deł historycznych, dotyczą…cych daty i motywó‚w Chrztu Polski. Powołał się™ na Kronikę™ Thietmara, Kronikę™ Galla Anonima i Rocznik Kapitulny Krakowski. Zwró‚cił uwagę™ na rozbieżnoś›ci pomię™dzy pierwszymi dwoma źró‚dłami, dotyczą…cymi powodó‚w przyję™cia chrztu przez Mieszka. Wś›ró‚d wielu przesłanek przyję™cia Chrztu Polski, prelegent wskazał aspekt polityczny, akcentują…c doskonały zmysł polityczny księ™cia Polan. Przystą…pienie Mieszka I do chrztu wpłyn꙳o na całe państwo. Ponadto stawiało go w ró‚wnym szeregu z innymi władcami chrześ›cijańskiej Europy. Po wystą…pieniu ks. prof. Glińskiego zebrani obejrzeli i wysłuchali program słowno-muzyczny pt.: "966 - Chrzest Polski", w wykonaniu ucznió‚w Zespołu Szkó‚ł w Gałkowie Dużym. Na scenie zobaczyliś›my samego Mieszka I wraz z Dobrawą…. Konferansjerkę™ prowadził Tomasz Talaga.
W godzinach wieczornych rocznicę™ Chrztu Polski upamię™tnił koncert w koś›ciele Niepokalanego Poczę™cia N.M.P w Koluszkach, w wykonaniu łó‚dzkiego kwartetu "In Corso", zatytułowanego "Muzyka Koś›cioła Wiekami Pisana". Artyś›ci zwią…zani z oś›rodkiem akademickim ojcó‚w dominikanó‚w w Łodzi wykonali utwory z całego niemal tysią…clecia polskiej i europejskiej muzyki sakralnej. Zabrzmiały m.in. ś›redniowieczne utwory chorałowe ku czci ś›w. Wojciecha "Fulget in templo legifer" i ś›w. Stanisława "Gaude Mater Polonia", kompozycje Wacława z Szamotuł z XVI wieku czy włoskiego mistrza muzyki renesansowej, G.P. da Palestriny. Nie zabrakło wspó‚łczesnej muzyki sakralnej. O mistrzostwie wykonania i pię™knie utworó‚w ś›wiadczyły niekończą…ce się™ oklaski i wywołanie "In Corso" do bisowania. Ci, któ‚rych nie było, mogą… żałować‡.
Ostatnią… czꙶ›cią… obchodó‚w 1050 rocznicy Chrztu Polski w Koluszkach była wspomniana wcześ›niej msza ś›wię™ta w koś›ciele Niepokalanego Poczę™cia. N.M.P. Ksią…dz biskup Adam Lepa, któ‚ry mszy przewodniczył, w homilii podkreś›lał ogromne znaczenie Chrztu Mieszka nie tylko dla historii Polski, lecz ró‚wnież w kontekś›cie dziejó‚w naszego kontynentu. Jako przykład zwró‚cił uwagę™ na Bitwę™ Pod Legnicą… w 1241 roku a także Bitwę™ Warszawską… w 1920 roku. - Chrzest Mieszka daje nam Polakom, powody do dumy - wspominał bp Adam. Kaznodzieja uznał, że fakt chrztu przed 1050 laty każe nam zrobię‡ dziś› rachunek sumienia. Przypomniał zebranym jedną… z pielgrzymek Jana Pawła II do Francji, gdy Papież Wojtyła pytał: "Francjo, najstarsza Có‚ro Koś›cioła, co zrobiłaś› ze swoim chrztem"" W nawią…zaniu do tego zdania, biskup łó‚dzki stwierdził koniecznoś›ć‡ podobnej refleksji nad Wisłą…. - Możemy stwierdzić‡, że nasz kraj po ponad tysią…cu lat od swojego chrztu zachował wiarę™ ojcó‚w, niemniej należy pó‚jś›ć dalej, i pogłę™biać‡ swoją… wiarę™, poprzez odpowiedź na pytanie: jak dziś› ewangelizować‡, jak być‡ ś›wiadkiem Chrystusa w czasach wspó‚łczesnych" - pytał bp Adam Lepa.
zk