Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koluszki uczciły 1050 rocznicę chrztu Polski

W dniach 25-26 czerwca odbyły się™ w Koluszkach, zorganizowane wspó‚lnie przez dekanat koluszkowski i Gminę™ Koluszki, obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Patronat nad tymi uroczystoś›ciami obję™li: dziekan dekanatu koluszkowskiego, ks. proboszcz Krzysztof Nowak, przewodniczą…ca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak oraz burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.
Fakt wspó‚lnych obchodó‚w, zorganizowanych na szczeblu parafii i gminy nie umkną…ł uwadze ks. biskupa Adama Lepy, któ‚ry przewodniczył uroczystej mszy ś›w., sprawowanej w niedzielne południe. Jego zdaniem, jest to pierwszy taki przypadek i godny pochwały.
Pierwsza czꙶ›ę‡ uroczystoś›ci rocznicowych odbyła się™ 25 czerwca w Miejskim Oś›rodku Kultury. W swoim wystą…pieniu burmistrz zwró‚cił uwagę™ na dwa aspekty przeżywania tej rocznicy. Komentatorzy rozpatrują… 1050-lecie Chrztu Polski od strony politycznej a także koś›cielnej. Natomiast Waldemar Chałat zauważył, że poza tymi dwiema warstwami istnieje najważniejsza: osobista relacja człowieka ochrzczonego z Bogiem. Zaró‚wno skutki polityczne czy koś›cielno-religijne Chrztu Polski wypływają… z tej pierwszej przesłanki, jaką… jest nasza osobista postawa wobec chrztu- zdawał się™ zauważyć‡ burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat. Po jego przemó‚wieniu, obecni na sali wysłuchali okolicznoś›ciowego wykładu jaki wygłosił historyk Koś›cioła, ks. prof. Waldemar Gliński. W swoim wystą…pieniu dokonał analizy głó‚wnych i najstarszych źró‚deł historycznych, dotyczą…cych daty i motywó‚w Chrztu Polski. Powołał się™ na Kronikę™ Thietmara, Kronikę™ Galla Anonima i Rocznik Kapitulny Krakowski. Zwró‚cił uwagę™ na rozbieżnoś›ci pomię™dzy pierwszymi dwoma źró‚dłami, dotyczą…cymi powodó‚w przyję™cia chrztu przez Mieszka. Wś›ró‚d wielu przesłanek przyję™cia Chrztu Polski, prelegent wskazał aspekt polityczny, akcentują…c doskonały zmysł polityczny księ™cia Polan. Przystą…pienie Mieszka I do chrztu wpłyn꙳o na całe państwo. Ponadto stawiało go w ró‚wnym szeregu z innymi władcami chrześ›cijańskiej Europy. Po wystą…pieniu ks. prof. Glińskiego zebrani obejrzeli i wysłuchali program słowno-muzyczny pt.: "966 - Chrzest Polski", w wykonaniu ucznió‚w Zespołu Szkó‚ł w Gałkowie Dużym. Na scenie zobaczyliś›my samego Mieszka I wraz z Dobrawą…. Konferansjerkę™ prowadził Tomasz Talaga.
W godzinach wieczornych rocznicę™ Chrztu Polski upamię™tnił koncert w koś›ciele Niepokalanego Poczę™cia N.M.P w Koluszkach, w wykonaniu łó‚dzkiego kwartetu "In Corso", zatytułowanego "Muzyka Koś›cioła Wiekami Pisana". Artyś›ci zwią…zani z oś›rodkiem akademickim ojcó‚w dominikanó‚w w Łodzi wykonali utwory z całego niemal tysią…clecia polskiej i europejskiej muzyki sakralnej. Zabrzmiały m.in. ś›redniowieczne utwory chorałowe ku czci ś›w. Wojciecha "Fulget in templo legifer" i ś›w. Stanisława "Gaude Mater Polonia", kompozycje Wacława z Szamotuł z XVI wieku czy włoskiego mistrza muzyki renesansowej, G.P. da Palestriny. Nie zabrakło wspó‚łczesnej muzyki sakralnej. O mistrzostwie wykonania i pię™knie utworó‚w ś›wiadczyły niekończą…ce się™ oklaski i wywołanie "In Corso" do bisowania. Ci, któ‚rych nie było, mogą… żałować‡.
Ostatnią… czꙶ›cią… obchodó‚w 1050 rocznicy Chrztu Polski w Koluszkach była wspomniana wcześ›niej msza ś›wię™ta w koś›ciele Niepokalanego Poczę™cia. N.M.P. Ksią…dz biskup Adam Lepa, któ‚ry mszy przewodniczył, w homilii podkreś›lał ogromne znaczenie Chrztu Mieszka nie tylko dla historii Polski, lecz ró‚wnież w kontekś›cie dziejó‚w naszego kontynentu. Jako przykład zwró‚cił uwagę™ na Bitwę™ Pod Legnicą… w 1241 roku a także Bitwę™ Warszawską… w 1920 roku. - Chrzest Mieszka daje nam Polakom, powody do dumy - wspominał bp Adam. Kaznodzieja uznał, że fakt chrztu przed 1050 laty każe nam zrobię‡ dziś› rachunek sumienia. Przypomniał zebranym jedną… z pielgrzymek Jana Pawła II do Francji, gdy Papież Wojtyła pytał: "Francjo, najstarsza Có‚ro Koś›cioła, co zrobiłaś› ze swoim chrztem"" W nawią…zaniu do tego zdania, biskup łó‚dzki stwierdził koniecznoś›ć‡ podobnej refleksji nad Wisłą…. - Możemy stwierdzić‡, że nasz kraj po ponad tysią…cu lat od swojego chrztu zachował wiarę™ ojcó‚w, niemniej należy pó‚jś›ć dalej, i pogłę™biać‡ swoją… wiarę™, poprzez odpowiedź na pytanie: jak dziś› ewangelizować‡, jak być‡ ś›wiadkiem Chrystusa w czasach wspó‚łczesnych" - pytał bp Adam Lepa.
zk